ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИ

Правна форма и управление

 

Хаусмайстер АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление и основен капитал от 570 000 лв., разпределени в 570 000 обикновени акции с номинал 1 лв. Управлението на компанията се осъществява от 5-членен Съвет на директорите и двама Изпълнителни директори, които са и членове на Съвета на директорите. Съветът на директорите и Изпълнителните директори представят плановете за развитие на дружеството и отчитат неговите резултати пред Общото събрание на акционерите на дружеството.

 

Кратка история

 

Компанията е регистрирана като дружество с ограничена отговорност (ООД) в Търговския регистър на Република България в края на 2011, но започва своята активна дейност през април 2012 с качествени ремонтни и довършителни работи на индивидуални клиенти в София.

 

След първоначален успешен тест на концепцията, в първата половина на 2013 компанията привлича нови дялови инвеститори, увеличава своя капитал от 10 000 лв. на 170 000 лв. и в партньорство с UniCreditBulbank, Uniqaи InteramericanBulgariaразширява платформа си за услуги с атрактивно потребителско финансиране на строителни ремонти до 50 000 лв., осигуряване на застрахователни гаранции за добро изпълнение и имуществено застраховане от тип „Имуществено каско“ под търговската марка „Доверен майстор“.

 

В подкрепана своята стратегия за национална експанзия, в края на 2013 компанията привлича нов дялов инвеститор, увеличава своя собствен капитал на 570 000 лв. и в началото на 2014 се преобразува в акционерно дружество с едностепенна система на управление.

 

Фирмени цели

 

Налагане на нови стандарти за качество в клиентското обслужване, партньорството и управлението на строителни ремонти, довършителни работи, управление и поддръжка на сграден фонд.

 

Осигуряване на комплексна услуга, включваща потребителско финансиране и имуществено застраховане, разширяване на застрахователния асистанс „Доверен майстор“ с включване на други водещи застрахователи и допълнително разширяване на услугите с посредничество за покупко-продажба на недвижими имоти, управление на инвестиционни строителни проекти и фасилити мениджмънт.

 

Създаване на национален бранд, символ на качество и доверие и изграждане на национална мрежа от регионални офиси в София, Бургас, Варна, Пловдив, Русе или Велико Търново.

 

Развитие на корпоративното партньорство с водещи финансови институции и застрахователи в национален мащаб и изграждане на партньорска мрежа от под-изпълнители и доставчици в големите български градове.

 

Финансиране на развитието

 

Основното средство за финансиране на досегашното развитие на компанията е привличането на нови дялови инвеститори и увеличението на собствения капитал на дружеството, осъществявано на два пъти през 2013.

 

В допълнение към увеличения собствен капитал на дружеството, компанията използва банково инвестиционно и оборотно финансиране от UniCreditBulbank по програма Jeremy.

 

Като следващ етап за осигуряване на финансова подкрепа за развитие на компанията, управленският екип и акционерите в компанията предвиждат привличане на стратегически или финансов дялов инвеститор с добра репутация и ново увеличение на капитала на дружеството.

 

Стани наш партньор

свържи се с нас