Инвестиционно строителство

 

 

 

 

 

В Хаусмайстер сме въвели процедури и политика за инвестиционно строителство, част от които са следните етапи и дейности свързани с инвестиционно проектиране:

 

 • Предварително инвестиционно проучване;
 • Задание за проектиране;
 • Изготвяне на идеен проект;
 • Изготвяне на технически проект.

Предварително инвестиционно проучване

 

Tехнологични проучвания за избор на оферта, предлагаща оптимална условия.

 

Задание за проектиране

 

Преглед и уточняване на изходни данни, необходими за изработването и одобряването на проекта, свързани с:

 

 • изискванията към обекта;
 • фази на проектиране;
 • основни технически, икономически, технологични, функционални и планово-композиционни изисквания към обекта;
 • основни функционални и композиционни параметри на обекта.

 

Изготвяне на идеен проект

 

 • чертежи (технологични планове и схеми), които изясняват предлаганите проектни решения;
 • обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения.

 

Изготвяне на технически проект

 

 • окончателни чертежи (разпределения, разрези), които отразяват приетите проектни технологични решения;
 • обяснителна записка, отразяваща приетите проектни технологични решения;
 •  технологични изчисления, обосноваващи проектните решения;

 

Дейности свързани с инвестиционното проектиране:

 • Вертикално планиране

Проектът за вертикално планиране (ВП) на населеното място предвижда необходимото изменение на релефа на терена с оглед да бъде моделиран и приспособен към изискванията на строителството, водоотвеждането и транспорта при най-целесъобразно и икономично извършване на земните работи, включително разместването им, и дава представа за облика на територията, която ще се благоустроява.

 

 • Планове за ВП

Изработват се за населени места и други застроени територии или части от тях в съответствие с одобрените им общи и подробни градоустройствени планове (ОГП), застроителните и регулационните им планове (ЗРП) и подробните квартално-застроителни и селищни планове.

Плановете за ВП имат предназначението чрез преобразуване на съществуващия релеф на терена да създадат условия за функционално и хармонично изграждане на жизнената среда във всички нейни аспекти - обитаване, труд, отдих и др.

 

 • Процедура по промяна на статута на земеделски земи

Процедурата включва всички етапи до изваждане на решение за променено предназначение.

Настоящи проекти

Hausmeister_Bistrica_Ednofamilna_kashta_333x333_crop_and_resize_to_fit_478b24840a
Hausmeister_Bistrica_Ednofamilna_kashta_333x333_crop_and_resize_to_fit_478b24840a

Еднофамилна къща Бистрица

Ремонт на къща в гр. София, кв. Бистрица. Цялостно изпълнение на всички видове строително ремонтни дейности