Инвестиционен процес

 

 

 

Екипът на Хаусмайстер ще състави бизнес-план с инвестиционна насоченост в случаите, когато ви е необходимо разширение на съществуващия бизнес или навлизане в нова дейност. Бизнес-планът трябва да обоснове целесъобразността на инвестицията и да докаже, че проектът е обезпечен във всичките му аспекти - пазарни, суровинни и технологични.

 

При съставянето на бизнес-план трябва да се знае, че съдържанието и структурата му могат да се променят в зависимост от множеството фактори и на първо място от целите и предназначението, за които е съставен. Основната идея, която трябва да ни ръководи, е да отговаря на множество въпроси, свързани с дейността на фирмата и нейното развитие във времето. За тази цел в бизнес-плана на Хаусмайстер се съдържат три елемента:

 

 • Пълен, точен и обективен анализ на фирмата и околната следа, в която тя съществува: икономическа, социална и екологична.
 • Целите, които трябва да се постигнат и тяхната реализация във времето. Те са дефинирани с конкретни величини и срокове.
 • Да набележат средствата и мероприятията за достигане на крайната цел.

 

 

 

В Хаусмайстер процесът на разработване на инвестиционно решение се състои от следните етапи:

 

 • Анализ на външната и вътрешна среда на организацията - тук се разкриват причините, довели до отклонение на функционирането на предприятието от предварително определените цели;
 • Определяне на целите на развитието /целеполагане/ - на база на направените анализи се определят стратегиите за развитие на организацията, начините за преодоляване на слабите страни и отрицателното въздействие на външната и вътрешна среда. Формулират се различни алтернативи, които следва да бъдат оценени от стратегическа и икономическа позиция;
 • Генериране на алтернативи през този етап се определят всички възможни пътища за развитие на организацията;
 • Оценка на вариантите.

   

  Методите за оценка могат да бъдат:

   

 • икономически: оценката се прави с помощта на икономически показатели, като: срок на откупуване на инвестицията, ефективност, нетна сегашна стойност и др.;
 • стратегически оценката отчита и стратегическите цели и степента на тяхното постигане в отделните инвестиционни проекти.

 

 

 

 

В Хаусмайстер сме разработили и спазваме следните етапи при провеждане на анализа и вземане на инвестиционно решение:

 

1 етап : Определяне на стратегическите направления

 

2 етап : Количествена оценка на потребностите от инвестиции

 

3 етап : Анализ на социално-икономическата и екологична среда

 

4 етап : Оценка на резултатите от дългосрочно инвестиране в бъдеще

 

5 етап : Оценка на целесъобразността на отделните варианти за инвестиране и избор на най-рационалния от тях

 

6 етап : Оценка на съответствието на целите и анализ на значимостта на проектите

 

7 етап : Реализация на инвестиционния проект

 

8 етап : Ретроспективен инвестиционен анализ, т.е. контрол върху изпълнението на управленските решения.